Política de privacitat

De conformitat amb el que disposen les Condicions Generals d'Accés i Ús de la Pàgina Web de ROSICH, volem que coneguis, mitjançant aquesta pàgina, quins són els criteris i regles que seguim respecte a la utilització de les dades que tu lliure i voluntàriament ens facilitis mitjançant la nostra pàgina web. Els nostres criteris i regles, és a dir la nostra política de protecció de dades, poden variar amb el temps a causa de possibles canvis legislatius o dels criteris seguits per l'Agència de Protecció de Dades, a la qual et podràs dirigir, en cas que consideris que puguem haver incomplert alguna cosa del que en aquesta pàgina t'expliquem. Si es produís algun canvi et mantindrem informat a través d'aquesta pàgina.

ROSICH informa als seus Usuaris que al llarg del website existeixen diferents eines de recollida de dades (formularis, caselles de subscripció,...) utilitzades per l'usuari per sol·licitar informació, fer consultes, sol·licitar la seva subscripció a ROSICH o per al registre com Usuari per accedir a determinats serveis.

L'emplenament d'aquests formularis o eines de recollida de dades i previ consentiment per part de l'usuari implicaran la inclusió de les seves dades al nostre fitxer, informant a això que:

Veracitat de les dades.
Per la formalització d'aquests formularis o eines similars, l'USUARI reconeix que les dades subministrades són veraces i certes, comprometent-se  notificar a ROSICH, qualsevol canvi o modificació que es produeixi en els mateixos.

Existència d'un fitxer i ubicació.
ROSICH informa a l'usuari que les dades personals recollides en aquests formularis seran facilitats a ROSICH directament per l'usuari, o si s'escau, el seu comercial, pel seu agent o distribuïdor de valor afegit, per a la seva introducció en un fitxer creat i mantingut sota la responsabilitat de ROSICH, la ubicació es localitza en Oficines centrals de l'empresa ..

Aquest fitxer o base de dades està plenament identificat i inscrit en l'Agència de Protecció de Dades, garantint en tot moment que les dades sol·licitades són adequades, pertinents i no excessives per a l'ús per al qual han estat recollides.

Els camps que componen els formularis d'inscripció, informació, alta o subscripció, podran ser de caràcter obligatori o facultatiu, tant per a serveis lliures com per als que es requereix la condició d'usuari registrat. ROSICH no imposa en cap moment a l'Usuari l'obligació d'omplir determinats camps que no són rellevants, però si sol·licita que s'omplin altres camps que són necessaris per a la seva gestió, tractament i comprovació així com per a l'enviament de la informació sol·licitada. Igualment s'informa que de no omplir els camps considerats com obligatoris, no es procedirà a efectuar el servei vinculat al formulari, podent tractar-se d'una petició d'informació, un pressupost, o un registre d'usuari, no gaudint en aquest últim cas de la condició d'Usuari Registrat.

L'usuari autoritza a ROSICH, els seus agents, els seus comercials i els seus distribuïdors la intervenció sigui necessària per a la prestació del servei, a tractar les seves dades de caràcter personal amb caràcter confidencial i de conformitat amb la Llei Orgànica Vigent 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable.

Finalitats de la recollida de dades.
ROSICH declara que les dades personals recollides seran utilitzades per remetre INFORMACIÓ GENERAL de la companyia, previ consentiment, així com identificar els destinataris dels serveis sol·licitats en el cas d'usuaris registrats, i per tal de tramitar i gestionar les tasques tècniques i administratives necessàries per subministrar el servei sol·licitat i / o contractat per aquests usuaris o clients si és el cas, i amb la finalitat de reportar en tot moment a l'Usuari la nostra millor atenció.


ROSICH informa a l'usuari que les dades personals recollides es podran utilitzar per mesurar l'interès de l'usuari en la qualitat dels serveis subministrats, amb la finalitat de millorar i ajustar-los a les preferències del client. Així mateix les seves dades personals podran ser tractats per desenvolupar nous serveis i per remetre-li informació comercial sobre els productes i serveis oferts per ROSICH, sempre que hagi donat la seva conformitat per rebre aquest tipus d'informació. Aquesta informació comercial serà enviada a l'adreça de correu electrònic aportada per l'USUARI, identificant la comunicació com a informació publicitària de manera que l'usuari pugui eliminar el missatge publicitari des del primer moment, tot això sense perjudici del seu dret a oposar-se a rebre aquest tipus de comunicacions. Les seves dades personals podran ser també utilitzats per al registre periòdic de les altes i baixes dels serveis contractats, així com per valorar la demanda dels serveis, la fidelització de l'USUARI i l'efecte que promocions o comunicacions comercials concretes poden tenir sobre aquesta demanda .

Les dades seran tractades informatitzades pel personal qualificat de ROSICH i el seu accés estarà restringit a excepció de qui en virtut del seu càrrec puguin accedir a aquesta informació.

En cas que l'usuari realitzi una simple consulta i no de conformitat a rebre informació futura, les seves dades seran eliminades un cop resolta la consulta efectuada.

Igualment ROSICH informa als Usuaris Registrats en la WEB que per tenir aquesta condició, ROSICH requereix sempre que s'empleni un formulari on hauran d'introduir determinades dades personals dels Usuaris, a més d'un nom d'usuari i contrasenya que ROSICH registrarà per identificar-lo en propers accessos . (veure condicions d'ús).

Aquestes dades personals seran introduïdes en una base de dades propietat de ROSICH amb la finalitat de verificar els accessos de l'usuari i prestar el servei sol·licitat mitjançant autenticació.

Al seu torn aquestes dades podran ser utilitzades per remetre informació comercial, promocions o notícies de la companyia sempre que l'usuari registrat així ho hagi sol·licitat. Si l'usuari registrat no desitgés rebre informació futura de ROSICH tan sols haurà d'indicar en el registre

Mesures de seguretat i garanties
ROSICH garanteix que les seves dades personals seran tractades amb màxima confidencialitat i secret, adoptant ROSICH al respecte les mesures de seguretat de nivell bàsic aplicables als mateixos per evitar la seva pèrdua, alteració, tractament o accés no autoritzat per tercers.

Així mateix ROSICH es compromet a aplicar les següents garanties:
1-a no cedir en cap cas, a terceres persones, les dades recollides
2-a utilitzar les dades personals únicament i exclusivament per a les finalitats indicades
3-a eliminar les dades personals de l'usuari en un termini de quatre anys des de la conclusió del servei, data en la qual aquestes dades s'integraran en un arxiu històric d'accés restringit creat a efectes de controls estadístics, administratius, fiscals i / o judicials .

Relacions amb tercers.
ROSICH l'informa que el fitxer USUARIS ROSICH on estan inclosos les seves dades està allotjat en ## Ubicació del fitxer ##.

En els supòsits en què ROSICH prevegi cedir les seves dades personals a tercers, obtindrà prèviament el seu consentiment inequívoc per efectuar aquestes cessions informant en els corresponents formularis electrònics d'inscripció o sol·licitud de la finalitat o finalitats a què es destinaran les dades objecte de cessió, així com de la identitat i tipus d'activitat del cessionari. A les dades personals del CLIENT podran tenir accés terceres companyies o professionals la intervenció sigui necessària per a la prestació del servei (com ara serveis de gestions administratives, transmissió de dades, recollida de dades, emmagatzematge de dades, ...) i amb les que ROSICH, a aquest efecte i com a responsable del fitxer, subscriurà un contracte de prestació de serveis amb l'empresa en qüestió, que actuarà com a Encarregat del Tractament de conformitat amb la llei 15/99 de 13 de desembre sobre Protecció de Dades Personals. En aquest contracte, s'han de recollir les instruccions de ROSICH l'encarregat del tractament per a la utilització de les dades, el nivell i mesures de seguretat aplicables als mateixos i les garanties establertes per a l'ús i eliminació de les dades un cop acabat el servei contractat. Les dades personals dels CLIENTS no són objecte de transferència internacional alguna. En el cas que ROSICH, en un futur, prevegi realitzar un moviment internacional de dades, ha de comunicar prèviament la cessió als afectats, un cop comprovada la no aplicació de les prohibicions recollides en la Llei Orgànica Vigent 3/2018 del 5 de desembre, de Protecció de Dades Personals i Garantia dels Drets Digitals i en compliment del que disposa el Reglament Europeu 2016/679 General de Protecció de Dades, així com en qualsevol legislació nacional que sigui aplicable.

Exercici de drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició.
L'usuari podrà sol·licitar en qualsevol moment, l'accés al fitxer de dades personals emmagatzemat a ROSICH per tal d'obtenir informació sobre les seves dades sotmeses a tractament així com sobre les comunicacions realitzades als mateixos, si escau, o per obtenir la rectificació, cancel·lació, modificació o oposició al tractament de les seves dades personals, de conformitat amb el procediment creat per ROSICH a l'efecte. Aquests drets podran exercitar-se mitjançant notificació escrita dirigida a ROSICH JOIERS S.L. , RBLA. GENERAL VIVES,4 -08.700 Barcelona - Espanya o per correu electrònic a l'adreça info@rosich-igualada.eu.

En aquest cas serà necessari que l'usuari faci arribar al costat de la solictud efectuada una còpia del seu DNI o CIF, per tal de comprovar la seva identitat.

Disposa sempre de la possibilitat de baixa automàtica en qualsevol comunicat que se li efectuï per e-mail.

I en prova de conformitat i acceptació del contingut de la present Sol·licitud, l'USUARI prem sobre el botó enviar en manifestació del seu consentiment al tractament de les seves dades personals.

Les galetes ens permeten oferir un millor servei. Al seguir utilitzant els nostres serveis, accepteu l'ús que fem de les galetes. Per a més informació consulta l'apartat de cookies.

close